Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

GDPR и защита на личните данни

За нас

  •  
  •   GDPR и защита на личните данни

GDPR и защита на личните данни

Уведомление за поверителност

 

„ЕРНИК“ ЕООД, EИК 102943837, със седалище и адрес в гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Константин Фотинов No 1, вх. 2, ет. 1, ап. обект М36 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Данните за контакт с дружеството са тел: 056/842 163, факс: 056/842 163, e-mail:info@ernik-bg.com. По закон дружеството не е задължено да има длъжностно лице по защита на личните данни, затова запитванията относно личните данни следва да бъдат отправяни на посочените телефони за връзка.

На уеб сайта www.ernik-bg.com дружеството предлага услуга във връзка с подбор и наемане на персонал за Република България и чужбина.

"EРНИК" ЕООД събира лични данни от своите клиенти – лица, търсещи работа, работници/служители на дружеството и съконтрахенти, необходими за осъществяване основната дейност на дружеството, а именно подбор и кариерно консултиране, както и за изпълнение на законовите задължения на дружеството към Агенция по заетостта за администриране и контрол на дейностите по посредничество за наемане на работа.

„ЕРНИК“ ЕООД събира и обработва следните категории лични данни:

 • Относно физическата идентичност на лицата - данни за контакт (имена, електронен адрес и телефонен номер); дата на раждане; пол; националност;
 • Относно икономическата идентичност на лицата - състояние на разрешителни за работа; данни за предишни длъжности, работни места и образование; езикови знания и други свързани с длъжността умения; информация, предоставена чрез референции, друга информация, доброволно предоставена от лицата, търсещи работа, като предпочитания за кариерно развитие, квалификации, информация от проведени интервюта, тестове, присъствена и дистанционна комуникация, проведена в рамките на процедурата за провеждане на подбора.

 „ЕРНИК“ ЕООД декларира, че личните данни, които събира и обработва, ще бъдат използвани единствено и само за следните цели:

 • Провеждане на интервюта с представител на дружеството и потенциални работодатели;
 • Влизане в база данни за кандидатстване за определени позиции за работа;
 • Изпълнение на законово задължение на дружеството като администратор на лични данни;

„ЕРНИК“ ЕООД събира и обработва лични данни единствено и само при наличието на съгласие от страна на субекта на данните, доколкото не е налице друго законово основание за събиране и обработка на личните данни. При боравене с лични данни дружеството спазва основните принципи, залегнали в европейското и българското законодателство за защита на личните данни. Даденото съгласие за обработка на лични данни може да бъде оттеглено от страна на субекта по всяко едно време, чрез изпращане на уведомление до дружеството като администратор на лични данни, в т.ч. и по електронна поща на адрес: info@ernik-bg.com.

         „Ерник“ ЕООД споделя личните данни на лицата, търсещи работа с клиенти, които може да предлагат подходящи възможности за работа или желаят да предложат работа на кандидатите.

„Ерник“ЕООД съхранява личните данни на лицата, кандидатстващи директно за определения позиция за срок до 6 месеца от събиране на данните. „Ерник“ЕООД съхранява личните данни на лицата, включени в базата данни на кандидатстващи за бъдещи позиции за срок до 1 година от събиране на данните. По всяко време до изтичане на срока субектът на данни може да направи искане за заличаване или корекция на съхраняваните и обработвани лични данни.

„Ерник“ЕООД поддържа и прилага необходимите административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които лицата, търсещи работа предоставят, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Служителите на дружеството, имащи достъп до лични данни са обучени за работа с чувствителна информация и задължени да третират същата като конфиденциална. Достъпът до помещенията, където се съхраняват данните е контролиран.

Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

 • право на информираност относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, срокът на съхраняване на данните; целите на обработка на данните; процедурата по даване и оттегляне на съгласие.
 • право на достъп до отнасящи се до тях данни, като в случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице.
 • право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 • право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг; право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг;
 • право „да бъде забравено“ – личните данни, които се обработват да бъдат изтрити при наличето на изрично искане за това и при съобразяване с обществения интерес;
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните - да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени;
 • право на защита– право на жалба пред КЗЛД и по съдебен ред.

Утвърдил: Ергюл Богова – Управител "Ерник"ЕООД